11.1 Onderzoek proefbedrijven

De eerste emissieresultaten van de vrijloopbodems zijn nog erg indicatief en de spreiding is groot. Uit de indicatieve metingen van drie bodems op de proefbedrijven blijkt dat de ammoniakemissie van een zandbodem 80% hoger is dan van een ligboxenstal met een roostervloer; bij een composteringsbodem en een bodem met gedroogde kleibagger met riet is dat 5 á 10% hoger (Doorn et al, 2011). Meer informatie kunt u vinden in boekje ‘Perspectief vrijloopstallen melkvee (Galama, 2011); te bestellen bij www.roodbont.nl. De vrijloopstal is dus (nog) geen emissiearm stalsysteem.
De emissie in vrijloopstallen met meerdere leeftijdsgroepen in één ruimte met dezelfde bodem vergt aandacht. Hierover is geen informatie. Emissiearme stallen voor jongvee hebben uberhaupt nog weinig aandacht.Omdat het bevuild oppervlakte per dier nogal verschilt tussen een ligboxenstal en een vrijloopstal is niet alleen de emissie per vierkante meter vergeleken maar ook de (berekende) emissie per koe. In figuur 1 is de ammoniakemissie per vierkante meter van de verschillende bodems weergegeven en in figuur 2 de emissie per koe. In figuur 2 is bij de vrijloopstal onderscheid gemaakt tussen de emissie afkomstig van de roostervloer achter het voerhek en de emissie afkomstig uit het ligbed.

Figuur 1: Ammoniakemissie per vierkante meter van de bodem in vrijloopstal ten opzichte van ligboxenstal (ligboxenstal met roosters is 100%)

Figuur 2: Ammoniakemissie per koe van bodem in de vrijloopstal ten opzichte van ligboxenstal (ligboxenstal met roosters is 100%)

De vrijloopstal met een zand-, compostering- of toemaakbodem zoals gemanaged op de drie proefbedrijven en bij dat aantal vierkante meters per koe, is op basis van deze oriënterende metingen geen emissiearm stalsysteem te noemen. Toch hebben alle bodems nog wel een zeker mate van ontwikkelperspectief. Voorlopige voorzichtige conclusie wat betreft de ammoniakemissie is dat de kans om uiteindelijk als emissiearm systeem te worden aangemerkt op dit moment voor de composteringsbodem en toemaakbodem het grootst lijkt. Verdere metingen op praktijkbedrijven moeten uitmaken of deze verwachting terecht is.

Reacties zijn gesloten.