8.7 Maagdarmwormen

Besmettingsdruk tijdens weiden

Ieder rund heeft wormen maar niet elk rund heeft er last van. Kalveren en jonge dieren die voor de eerste keer weidegang krijgen, besmetten zich met wormlarven zodra ze op grasland komen waar in het voorgaande jaar ook runderen hebben gelopen. De larven ontwikkelen zich in het rund tot volwassen wormen, die wormeieren uitscheiden. Met de mest komen deze eieren weer op het grasland, waar ze zich (afhankelijk van o.a. de vochtigheid en de temperatuur) in vier weken ontwikkelen tot wormlarve. Hiermee worden de runderen weer herbesmet. Gedurende het weideseizoen neemt de besmettingsdruk vaak toe.

Voorkom zware besmetting

Beweiding speelt een belangrijke rol bij maagdarmworminfecties. Extra kans op besmetting is aanwezig wanneer:

  • kalveren worden geweid op percelen waar eerder dat jaar runderen (m.n. kalveren) hebben geweid;
  • kalveren vroeg in het seizoen worden ingeschaard;
  • melkkoeien die als jong dier geen weerstand hebben opgebouwd tegen maagdarmworminfecties, omdat ze binnen zijn gehouden.

De kans op schade door een worminfectie is het kleinst als de kalveren om de 3 weken worden omgeweid naar percelen die dat seizoen nog niet door jongvee zijn beweid of tweemaal gemaaid. Met deze methoden vindt een lichte besmetting plaats. Hierdoor ontwikkelen de dieren weerstand.
Belangrijk is de beginbesmetting van een perceel. Als deze laag is, veroorzaakt deze besmetting de eerste twee maanden nog geen schade. De beginbesmetting kan variëren en hangt af van de beweiding in het voorgaande of huidige seizoen. Een overwinterde infectie is het hoogst als het jaar ervoor kalveren op het perceel hebben gelopen. De infectie is lager als er het voorgaande jaar pinken hebben gelopen en nog lager als er koeien hebben gelopen. Een overwinterde infectie is zelden zo hoog dat er binnen enkele maanden ernstige groeivertraging optreedt. Door in het nieuwe seizoen eerst 1 à 2 keer te maaien, daalt de weidebesmetting aanzienlijk. Hetzelfde geldt als in het perceel eerst koeien of andere diersoorten (bijvoorbeeld paarden of schapen) worden geweid.

Extra aandacht bij familiekudde

Als de kalveren samen met het oudere vee weiden zullen ze besmet worden met maagdarmwormen. Een goed graslandmanagement met eventuele ontwormbehandeling van jongvee bij ernstige besmetting is essentieel in de aanpak van maagdarmwormen binnen de Familiekudde.

Reacties zijn gesloten.